قازاق قىزعا ۇيلەنەم-تورەعالي تورەالى

قازاق قىزعا ۇيلەنەم-تورەعالي تورەالى

قازاقىستان اندەرى

02-ايدىڭ 11-كۇنى قوسىلدى

قايرات نۇرتاس تولىق كونسەرت 35 مىڭ امدىق ساحنا

قايرات نۇرتاس تولىق كونسەرت 35 مىڭ امدىق ساحنا

قازاقىستان اندەرى

12-ايدىڭ 13-كۇنى قوسىلدى

ۋەنـيـۆەرسـال ســـۇحــبـــات حـابار-وشـار قـازاقىـستـان ىزدەۋ-جيناق

مــــۋزيـــكــا كـــەســـكـىـن كينو - فيلىم ســۋرەتــتــەر تـور ويـىندار

ءيــســــــــلام راديــــــــــــو دەنـە تاربـيـە كـەڭـەسـجـاي فيلىم جۇكتەۋ

بــــىـــلــــوگ جــۇلــدىـزدار ەلــــحـــــــات دەتال تۇسىرۋ تور ساۋداسى